Production and recycling of all materials for soldering/Výroba a recyklace veškerého materiálu pro pájení

Alenti Company, a division of Alpha is one of the largest manufacturers of materials for electronic devices in the world and act effectively in the field of resource recovery.
- Manufacture of all the material for soldering. Tin, lead bars, solder paste, flux etc.
- Recycling tin and lead slag and paste generated as waste during the soldering process.
-------------------------------------
Společnost Alent, divize Alpha je jedním z největších výrobců materiálů pro elektronická zařízení na světě a efektivně působí na poli znovuvyužití surovin.
- Výroba veškerého materiálu pro pájení. Cínové, olovnaté tyče, pájecí pasty, tavidla etc.
- Recyklace cínové a olovnaté strusky a pasty vznikající jako odpad při pájecím procesu.

Number of employees
  • more than 250

Purchase of tin and lead dross / paste soldering/Výkup cínové a olovnaté strusky/pasty z pájení

What we offer

The company provides safe and efficient soldering materials recycling services that help customers meet their environmental and legislative requirements and maximize the financial return of their waste stream. It is also one of the largest producers of materials for electronic devices in the world and act effectively in the field of resource recovery.
------------------------------------------
Firma zajišťuje bezpečné a účinné recyklační služby pájecího materiálu, které pomáhají firmám plnit jejich environmentální a legislativní požadavky a zároveň maximalizovat finanční návratnost toku jejich odpadu. Je také jedním z největších výrobců materiálu pro elektronická zařízení na světě a efektivně působí na poli znovuvyužití surovin.

What we are looking for

We are looking for companies that use lead-free soldering technology (tin) and lead-based solder, especially those manufacturers who use wave soldering.
Looking for manufacturer of printed circuit boards (PCB) using wave soldering.
----------------------------------------
Hledáme firmy používající technologii pájení bezolovnatou (cínovou) a olovnatou pájkou, především ty výrobce, kteří používají pájení vlnou.
Hledáme výrobce desek plošných spojů (DPS) používající pájení vlnou.
Hledáme výrobce používající pájecí tyče, pájecí pasty, tavidla atp.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Wave soldering PCB
Pájení vlnou DPS

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Stančo Denčev

Sales Representative Recycling & Metals/prodejce

back to list