Economic, financial and management consulting / Ekonomické, finanční a organizační poradenství

From the position of the person unloaded "operational blindness" offering discuss the plans under consideration, which makes the new thinking and formulating arguments for and against. In this framework, we can agree to cooperate to achieve goals konkrétnícho.
-------------------------------------
Z pozice osoby nezatížené "provozní slepotou" nabízím diskuzi nad zvažovanými záměry, která nutí k novému zamyšlení a formulaci argumentů pro a proti. V jejím rámci se můžeme dohodnout na spolupráci k dosažení konkrétního cíle.

Počet zaměstnanců
  • 1-9
  1. Profil 1
  2. Profil 2

Financial management / Finanční řízení

Co nabízíme

Preparation of financial and cost analysis, including proposals for measures to strengthen the financial stability of the company.
Evaluation of the effectiveness of investments and projects, (ex-post and ex ante), preparation and control their cash flow.
Preparation and evaluation of financial plans and budgets.
-------------------------------------
Vypracování finančních a nákladových analýz včetně návrhů opatření s cílem posílit finanční stabilitu podniku.
Hodnocení efektivnosti investic a projektů (ex ante i ex post), projektování a kontrola jejich cash flow.
Příprava a hodnocení finančních plánů a rozpočtů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Looking for businesses, especially small and medium size, which would provide an interesting analysis of financial information for decision making.
-------------------------------------
Hledám podniky, zejména malé a střední velikosti, kterým by analýzy hospodaření poskytly zajímavé informace pro rozhodování.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

counseling, financial management, financial and cost analysis, planning, budgeting,
poradenství, finanční řízení, finanční a nákladová analýza, plánování, rozpočty

Hledaná spolupráce

  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Jaromír Dvořák

company Owner/majitel společnosti

Financing business plans and projects / Financování podnikatelských záměrů a projektů

Co nabízíme

Consultation in the selection of appropriate forms of funding the aim, investment or project.
Procure indicative offers from financial institutions.
In cooperation with the Regional consultancy agency in Brno preparing grant applications, organizing tenders and monitoring the progress of projects.
Cooperation to the financing contracts in favor and to account of customers.
-------------------------------------
Konzultace při výběru vhodné formy financování daného záměru, investice či projektu..
Obstarání indikativních nabídek od finančních institucí.
Ve spolupráci s Regionální poradenskou agenturou v Brně příprava zádostí o poskytnutí dotace, organizace výběrových řízení a monitorování průběhu projektů.
Možnost spolupráce při financování zakázek ve prospěch a na účet odběratelů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Looking for businesses which can benefit from their experience in the financing business plans, investments and projects.
-------------------------------------
Hledám podniky, kterým mohu prospět svými zkušenostmi při financování podnikatelských záměrů, investic a projektů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

financing, business plan, investment, project, contract
financování, podnikatelský záměr, investice, projekt, zakázka

Hledaná spolupráce

  • Investice, financovani
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Mr Ing. Jaromír Dvořák

company Owner/majitel společnosti
Zpět na seznam