Support for Czech exporters entering the foreign market / Podpora českým exportérům vstupujícím na zahraniční trh

CzechTrade is a state agency for promotion of the export efforts of the Czech companies abroad. The Agency's aim is to facilitate companies to decide on the selection of suitable territories, shorten the time of entry to the market and to promote activities aimed at further development of the company abroad.
---------------------------------------
CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Support for Czech exporters abroad / Podpora českým exportérům v zahraničí

Co nabízíme

We offer services for both - Czech companies willing to enter foreign market (market research, finding business partners - customers, distributors etc.) and also for the foreign companies seeking suppliers in the Czech Republic.
-----------------------------------------
Nabízíme služby jak pro české tak zahraniční firmy – pro české firmy, které chtějí vstoupit na zahraniční trh (průzkum trhu, vyhledávání obchodních partnerů - zákazníků, distributorů atd.) a také pro zahraniční společnosti, které hledají dodavatele v České republice.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

New customers (Czech or foreign firms)
--------------------
Nové klienty (české nebo zahraniční firmy)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

support, export, foreign trade, research
podpora, export, zahraniční obchod, rešerše

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Izudin Gušmirović

Head of Representation/vedoucí zastoupení
Zpět na seznam