Support for Czech companies to finance exports and investments abroad / Podpora českých firem při financování exportu a investic v zahraničí

We are a specialized banking institutions for state support of exports directly and indirectly owned by the state. It forms an integral part of the system of state export promotion policy. It provides state support for exports through the provision and financing of export credits and other services related to export. The bank is the nature of their activities focused on financing in riskier territories, but also funding only trusted clients with an acceptable level of risk, who meet the requirements and provide sufficient collateral.
-------------------------------------
Jsme specializovanou bankovní institucí pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněnou státem. Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Poskytuje státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB se z podstaty své činnosti zaměřuje na financování do rizikovějších teritorií, ale zároveň financuje jen důvěryhodné klienty s akceptovatelnou mírou rizika, kteří splňují stanovené požadavky a poskytnou dostatečné zajištění.

Number of employees
  • 50-249

Support of export for the international competitiveness / Podpora exportu pro růst mezinárodní konkurenceschopnosti

What we offer

Complements the services offered by the domestic banking system for financing export operations requiring long-term sources of financing at interest rates and volumes, which are the exporters of the banking market in the current domestic conditions otherwise unattainable. Allows the Czech exporters to enter the competition in the international market under conditions comparable to those used by their major foreign competitors in relation to an exporting Czech companies.
-------------------------------------
Doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence ve vztahu k exportujícím českým firmám.

What we are looking for

- Search other forms of export support and flexibility
- Increase the number of supported exporters
- Geographical diversification outside the EU
-------------------------------------
- Hledání dalších forem podpory vývozu a flexibilita
- Zvýšení počtu podpořených vývozců
- Teritoriální diverzifikace i mimo zemí EU

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

specialized banking institution, one of main vehicles in the Czech government‘s export promotion scheme
specializovaná bankovní instituce, jedním z hlavních článků státní podpory exportu ČR

Collaboration sought

  • Investment, financing

Responsible

Mr Ing. Mojmír Res

Manager of acquisitions / Manažer akvizic
back to list