Production of special tools for engineering / Výroba speciálních nástrojů pro strojírenství

1. The company operates in the area of the whole Czech Republic. The parent company has its offices in Brazil, Mexico, China, etc.
2. It is a company operating in the bearing industry. The company is part of ZKL concern group. The group is engaged in the research, development, manufacture and distribution of bearings, manufacturing special bearings and components for railway and automotive industries.
3. The company is producing special tools for engineering (cutting tools, measuring instruments, fixtures, press tools, etc).
-------------------------------------
1. Firma působí na celém území České republiky. Mateřská společnost má pobočky v Brazílii, Mexiku, Číně, atd.
2. Jedná se o společnost působící v ložiskovém průmyslu. Firma je součástí koncernu ZKL. Koncern se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí valivých ložisek, výrobou speciálních ložisek a komponentů pro železniční a automobilový průmysl.
3. Firma vyrábí speciální nástroje pro strojírenství (řezné nástroje, měřidla, upínače, lisovací nástroje atd).

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Tools for engineering / Nástroje pro strojírenství

Co nabízíme

We offer production of special tools, machine parts, components (cutting tools, measuring instruments, fixtures, press tools, etc).
--------------------------------
Nabízíme výrobu speciálních nástrojů, strojních dílů, komponent (řezné nástroje, měřidla, upínače, lisovací nástroje atd).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are expecting the addition of assortment of special tools and measuring instruments, supplies of materials for tools, co-operation in the field of special services (hardening, coatings, apply of specialised coatings, special machining, etc.
Partners should be able to deliver materials for tools, components for equipment, etc.
A potential partner should be flexible, with a certain amount of specialization, there must be the possibility of growth and co-operation by him. We are looking for a manufacturing company.
-----------------------------------------------------------------------------
Očekáváme doplnění sortimentu speciálního nářadí a měřidel, dodávky materiálů pro nástroje, kooperace v oblasti speciálních služeb (kalení, povlaky, nanášení speciálních vrstev, speciální obrábění atd.
Partneři by měli umět dodat materiály na nástroje, komponenty na zařízení, atd.
Potenciální partner by měl být flexibilní, s určitým množstvím specializace, musí být u něho možnost růstu a kooperace. Hledáme výrobní společnost.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

tool
nářadí

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Ing. Leoš Šilhan

Director/Výkonný ředitel
Zpět na seznam