Development and production of ultrasonic technology and stable sources / Vývoj a výroba ultrazvukových technológií a stabilizovaných zdrojov

Development and production of: ultrasonic, welding lines, generators, transducers, horn, ultrasonic cutters, cleaners, continuous lines, generators, radiators
Our devices operate:
MAHLE France, MAHLE Canada - UZ continuous cleaning and drying line, MOBIS, PLAKOR - Ultrasonic welders and welding sets in automatic lines, Jaslovské Bohunice - UZ decontamination in tubs, Applied Meters - Ultrasonic welding machine for electricity
--------------------------------
Vývoj a výroba : ultrazvukové zváračky, zváracie linky, generátory, transducery, sonotródy, ultrazvukové rezačky, čističky, kontinuálne linky, generátory, žiariče
Naše zariadenia pracujú
MAHLE France, MAHLE Slovakia - UZ kontinuálna čistiaca a sušiaca linka, MOBIS, PLAKOR - UZ zváračky a zváracie sety v automatických linkách, JASLOVSKÉ BOHUNICE - UZ v dekontaminačných vaniach, APPLIED METERS - UZ zváračka na elektromery

Number of employees
  • 10-49

Ultrasonic technology - welding, cutting, cleaning / Ultrazvukové technologie - zváranie, rezanie, čistenie

What we offer

Ultrasonic welding technology for plastics and similar materials
Ultrasonic cutting technology for plastics and similar materials
Use: automotive, plastics, electronics, food,
Use: automotive, mechanical engineering, electrical engineering
------------------------------------------
UZ zváracie technológie na plasty a podobný materiál
UZ rezacie technológie na plasty a podobný materiál
použitie : automotive, plasty, elektrotechnika, potravinárstvo,
použitie : automotive, strojárstvo, elektrotechnika

What we are looking for

Our technologies help increase the quality and efficiency especially in the automotive field, in the engineering industry, electrical industry.
--------------------------------------------
Naše technológie pomáhajú zvyšovať kvalitu a efektivitu hlavne v oblasti automotive, v strojárskom priemysle, elektrotechnickom priemysle.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

ultrasound, ultrasonic welding, ultrasonic cleaning, ultrasonic generator, sonotrode,
ultrazvukové svářečky, ultrazvukové čističky, ultrazvukové generátory, sonotródy

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr Ing. František Zúbek

Sale manager/Vedúci predaja
back to list