Calculation and development of SW for power industry / Výpočty a vývoj SW pro energetiku

Calculation and development of custom software for computer systems with focus on energy – thermodynamic of cycles (power station, heating plant, industrial application), design and optimization of blades, degrees and complete flow rate, sealing gasket or diffusers. In addition, PLC programming and drives.
-------------------------------------
Výpočty a vývoj zakázkového software pro výpočetní systémy se zaměřením na energetiku - termodynamika cyklů (elektrárny, teplárny, průmyslové aplikace), návrh a optimalizace lopatek, stupňů i kompletní průtočné části, ucpávková těsnění, difuzory, odběrové kanály, CFD, konenzátory. Dále programování PLC a pohonů.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Software pro energetiku / Software for power industry

Co nabízíme

- Specialized calculations for power energy
- Programming of industrial applications
- Compressors and pneumatic systems
- Custom Software Development – (environment in Windows / Linux, Java, C #, Fortran, Python)
- Databases, web applications
-------------------------------------
- Specializované výpočty pro energetiku
- Programování průmyslových aplikací
- kompresory a pneumatické systémy
- Vývoj software na zakázku (prostředí Windows / Linux ,Java, C#, Fortran, Python)
- databáze, webové aplikace

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for producers of energy equipment and research organizations in the field. Our goal is to offer services in the industrial calculation and custom software development, whether for complex numerical calculations, or control systems.
-------------------------------------
Hledáme zejména výrobce energetických zařízení a výzkumné organizace v oboru. Naším cílem je nabídnout služby v oblasti průmyslových výpočtů a vývoje software na zakázku, ať již pro složité numerické výpočty, nebo pro řídicí systémy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

turbine, heat-exchangers, CFD
turbína, tepelný výměník, CFD

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. David Krivánka

CEO/jednatel
Zpět na seznam