Consulting Services / Konzultačné služby

The Business and Innovation Centre - BIC Bratislava Ltd. was established in 1991. Our mission is business and innovation consulting, transnational technology transfer, financial consulting, regional development, support in the EU Framework Programmes for research, technology development and innovation (FP7 & CIP), project management and investment consulting. We are a co-ordinator of the Enterprise Europe Network representation in Slovakia, one of the co-founders of the SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group and of the Slovak Association of BICs and RAICs.
----------------------------------
Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol založený v roku 1991. Našou misiou je podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo. Sme koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network, zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Innovative consulting activities / Inovačné konzultačné činnosti

Co nabízíme

We can help you:
- Find business and technology partners in the EU
- To promote your business, products and technologies
- Effectively draw European Resources
- Locate the current challenges and tenders in the EU
- Skomercionalizovať new technologies and research results
- To become familiar with EU legislation
- Obtain information on doing business in the EU Member States
- Comment on the legislation and regulations of EU business
-------------------------------------
Pomôžeme Vám:
- nájsť obchodných a technologických partnerov v EÚ
- spropagovať svoju firmu, produkty a technológie
- efektívne čerpať európske zdroje
- vyhľadať aktuálne výzvy a tendre v EÚ
- skomercionalizovať nové technológie a výsledky výskumu
- zorientovať sa v legislatíve EÚ
- získať informácie o podnikaní v členských krajinách EÚ
- vyjadriť sa k legislatíve a predpisom EÚ v oblasti
podnikania

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Innovation
Inovace

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Peter Kopkáš

konzultant

Zpět na seznam