Support companies / Podpora firem

Chamber of Commerce and Industry of Fejér County is located central parts of Hungary, It is one of the new development zones and innovative power centres of Central Europe. The Chamber offers information and advice about different aspects with internacionalization to companies and organize promotion activities involved with business cooperation. Among these activities are: organization of direct or inverse trade missions, participation in international trade fairs and matchmaking events, establishment of commercial contacts among companies located in different countries by participating in business meetings, general information about business oportunities of Hungarian market and search and dissemination of commercial information¡, support and financing promotional activities abroad, information and advice about EU policies and programmes.
---------------------------------------
Komora obchodu a průmyslu kra jFejér se nachází centrální části Maďarska, je jednou z nových rozvojových zón a inovativních mocenských center ve střední Evropě. Komora poskytuje informace a poradenství o různých aspektech internacionalizace a organizuje propagační činnosti spojené s obchodní spoluprací. Mezi tyto činnosti patří: organizace přímých nebo nepřímých obchodních misí, účast na mezinárodních veletrzích, vytvoření obchodních kontaktů mezi společnostmi v různých zemích v rámci účasti na obchodních jednáních, obecné informace o obchodních a přehledné pro maďarský trh a vyhledávání a šíření informací¡, podpory a financování propagačních akcí v zahraničí, informace a rady o politikách a programech EU.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Support business agreement / Podpora obchodní spolupráce

Co nabízíme

organisation of company mission(s) in different sectors
- our expertise at different fields in business development

Main sectors:
machine industry, environmemtal industry, ICT + R&D
----------------------------------
organizace obchodních misí v různých odvětvích
- Naše odborné znalosti v různých oblastech v rozvoji podnikání

Hlavní obory:
strojírenství, environmemtal průmysl, ICT + R & D

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We would like to find other colleagues interested in collaboration for the organization of commercial missions, company mission, staff exchanges, benchmarking, participation in EU programmes.
We can offer new contacts, information;
----------------------------------
Chtěli bychom najít další kolegy se zájmem o spolupráci při organizaci obchodních misí, výměny zaměstnanců, benchmarking, účast na programech EU.
Můžeme Vám nabídnout nové kontakty, informace;

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Support

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Csilla BUDA

regional manager

Zpět na seznam