Metal production / Strojírenství

We are looking for: 1. custom manufacturing and both in the field of mechanical machining - production shafts, pins, various spare parts etc., both in the field of locksmith - manufacture of parts of technology creep (boiler) and heat-resistant materials operating at temperatures from 450 to 1200 deg.C. 2 Supply of complete range of materials for the manufacture of pressure vessels, tanks ... - bottoms, forgings, plates, flanges, pipes and pipe fittings, rods, sealing and fasteners. 3 selling design, noble and tool steels and steels for higher temperature (Heat resistant - boiler and heat resistant steels to 1200 deg.C). The sale of lead and titanoivých materials. 4 securing and managing shopping - provision of external buying offices.
-----------------------------------
Naša spoločnosť sa zaoberá: 1. Zákazkovou strojárskou výrobou a to jednak v oblasti mechanického opracovania - výroba hriadeľov, čapov, rôznych ND atď., jednak v oblasti zámočníckej výroby - výroba častí technologických zariadení zo žiarupevných (kotlových) a žiaruvzdorných materiálov pracujúcich pri teplotách 450 - 1200 st.C.2. Dodávkami kompletného sortimentu materiálov pre výrobu tlakových nádob, zásobníkov, nádrží... - dná, výkovky, plechy, príruby, rúry a príslušenstvo k rúram, tyče, tesniaci a spojovací materiál.3. Predajom konštrukčných, ušľachtilých a nástrojových ocelí a ocelí pre vyššie teploty ( žiarupevné - kotlové a žiaruvzdorné ocele do 1200 st.C ). Predajom olovených a titanoivých materiálov.4. Zabezpečením a správou nákupu - poskytovanie služieb externej nákupnej kancelárie.

Počet zaměstnanců
 • 1-9
 1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3
 4. Profil 4

Parts and materials for power and engineering industry / Diely a materiály pre energetiku a strojárstvo

Co nabízíme

Our company, following 15 years of experience of our staff in the field by engineering and power industry offers you cooperation in the mechanical machining - manufacturing of shafts, pins, etc.. and in the locksmithery - manufacturing of equipment parts from high-grade steel, creep ( boiler ) and heat-resistant steels, from lead and titanium materials.
----------------------------------
Naša spoločnosť v nadväznosti na 15 ročné skúsenosti našich pracovníkov z oblasti strojárstva a energetiky vám ponúka vzájomnú spoluprácu v zákazkovej strojárskej výrobe v oblasti mechanického opracovania - výroba hriadeľov, čapov, atď. a v oblasti zámočníckej výroby - výroba častí zariadení z ušľachtilých ocelí, žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí, z olovených a titánových materiálov.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for whom we manufacture parts, equipment parts and technology for the power industry, metallurgical industry, chemical and engineering industry ...

We are looking for suppliers of high-grade steel, creep ( boiler ) and heat-resistant steels, lead and titanium materials,
Semi-finished products: sheets, bars, tubes, flanges, elbows, forgings ...
------------------------------------------
Hľadáme partnerov, pre krorých ponúkame výrobu dielov, zariadení a častí technológii pre energetický a hutnícky priemysel, chemický priemysel, strojárstvo...

Hladáme dodávateľov ušľachtilých ocelí, žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí, olovených a titánových materiálov,
Polotovary: plechy, tyče, rúry, príruby, kolená, výkovky...

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

manufacture of parts, machinery, equipment, power engineering, high-grade steel, boiler and heat resistant steel, lead, titanium and alloy materials
výroba dielov, strojov, zariadení, energetické strojárstvo, ušľachtilé ocele, ziarupevné a žiaruvzdorné ocele, olovené, titanové materiály

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Peter Gašparovič

Konateľ

Supplies of boiler steels / Dodávky žiarpuevných ( kotlových ) ocelí

Co nabízíme

We are a supplier of metallurgical semi products of boiler steels in the following assortment:
BOILER PLATE - Grade: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10
Sheet thickness: from 2 mm to 200 mm
Formats: standard, non-standard and shapes.
MERCHANT BARS - round, squares and flat bars in grade P250GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10
PROFILES - angels equal und unequal, U, I, HEA, HEB, HEM in grade 16Mo3
-------------------------------------
Ponúkame dodávky hutníckych polotovarov zo žiarupevných ocelí v následujúcom sortimente:
PLECHY ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - dodávané akosti: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10
Dodávané hrúbky plechov: od 2 mm do 200 mm
Ponúkame štandardné i neštandardné formáty ako aj výpalky.
TYČE ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - dodávané akosti: P250GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10
Dodávaný sortiment tyčí: tYče kruhové, štvorcové a ploché.
PROFILY ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - sú dodávané v akosti 16Mo3
a v sortimente: tyče prierezu L, tyče U, I, HEA, HEB, HEM

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We're looking for manufacturing companies in the engineering industry.
Suppliers of capital equipment and spare parts for power engineering, metallurgy, paper and glass industries or cement industries.
-------------------------------------
Hľadáme výrobné spoločnosti v oblasti strojárstva.
Dodávateľov investičných celkov a náhradných dielov pre energetiku, hutnícky, papierenský a sklársky priemysel alebo cementárne.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

boiler plates, boiler steels, power engineering, engineering industry
kotlové plechy, žiarupevné ocele, energetika, strojárstvo

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Peter Gašparovič

Konateľ

Supplies of lead materials / Dodávky olovených materiálov

Co nabízíme

We are a supplier of lead materials in Grade PB 99,94 Cu in the following assortment:
LEAD PLATES
Thickness: from 0,5 mm to 100 mm
Formats: standard and non-standard ( can be cut to size for the respective application )
LEAD FOILS
Thickness: from 0,25 mm to 2 mm
Formats: width: 620 mm and 1000 mm, length: can be cut to size for the respective application
-------------------------------------
Ponúkame dodávky olovených materiálov akosti Pb 99,94 Cu v následujúcom sortimente:
PLECHY OLOVENÉ
Hrúbka: od 0,5 mm do 100 mm
Formáty: štandardné i neštandardné ( na mieru )
FÓLIE OLOVENÉ:
Hrúbka: od 0,25 mm do 2 mm
Formáty: šírka: 620 mm a 1000 m, dľžka: podľa potreby

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We´re looking for manufacturing companies in the engineering industry and construction.
Suppliers of equipment and spare parts for radiation protection in industry, hospitals and doctors' practices.
Suppliers of sound insulation.
-------------------------------------
Hľadáme výrobné spoločnosti v oblasti strojárstva a stavebníctva.
Dodávateľov zariadení a náhradných dielov pre radiačnú ochranu v priemysle, nemocniciach a ordináciách lekárov.
Dodávateľov zvukových izolácií.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

lead, lead plates, lead foils, radiation protection, sound insulation
olovo, olovené plechy, olovené fólie, radiačná ochrana, zvuková izolácia

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Peter Gašparovič

Konateľ

Supplies of titanium materials / Dodávky titánových materiálov

Co nabízíme

We are a supplier of titanium materials in Grade:
Ti Grade 1, Ti Grade 2,Ti Grade 5,Ti Grade 7, Ti6Al4V
and assortment:
COILS - thickness: from 0,5 mm to 1,5 mm
SHEETS - thickness: from 0,5 mm to 50 mm
BARS ROUND - from Dv4 mm to D 250 mm
TUBE WELDED AND SEAMLESS
-------------------------------------
Ponúkame dodávky titánových materiálov v akostiach:
Ti Grade 1, Ti Grade 2,Ti Grade 5,Ti Grade 7, Ti6Al4V
a sortimente:
ZVITKY - hr. 0,5 mm - 1,5 mm
PLECHY - hr. 0,5 mm - 50 mm
TYČE KRUHOVÉ - D 4 mm - D 250 mm
RÚRY ZVÁRANÉ A BEZŠVOVÉ

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Manufacturing companies - suppliers of equipment and parts in the engineering and power industry, chemical industry, pharmaceuticals industry, automotive and aviation.
-------------------------------------
Výrobné spoločnosti - dodávateľov zariadení a dielov v oblasti strojárstva a energetiky, chemického priemyslu, medicínskej techniky, automobilového a leteckého priemyslu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

Titanium, titaniun plates, titanium bars, power industry, chemical industry, pharmaceuticals industry, automotive, aviation
Titán, plech titánový, tyče titánové, energetika, chemický priemysel, medicínska technika, automobilový priemysel, letectvo

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Peter Gašparovič

Konateľ
Zpět na seznam