Enterprise Europe Network is a European Commission agency that provides services to companies looking to access new international business partners

Enterprise Europe Network East of England is your local gateway to the Enterprise Europe Network, Europe's largest business and innovation network spanning more than 50 countries in Europe and beyond.
----------------------------------
Enterprise Europe Network východní Anglie je bránou do eurounijního programu EEN, největší evropské podnikatelské a inovační sítě zahrnující stovky partnerů z více než 50 zemí v Evropě a její blízkosti.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

East of England gateway to the Enterprise Europe Network / Východní Anglie brána do sítě Enterprise Europe Network

Co nabízíme

Our team of locally based advisers provide free support to regional companies, research institutes and universities through a range of partnering and information services designed to help them make the most of the European marketplace.
-----------------------------------------
Náš tým místních poradců poskytuje bezplatnou podporu regionálním firmám, výzkumným ústavům a vysokým školám prostřednictvím řady partnerství a informačních služeb, jejichž cílem je pomoci jim, aby získaly co nejvíce z evropského trhu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Our companies have a wealth of experience in providing innovative products and services that are valued by customers in most business sectors worldwide.

Strong links between industry and academia have been formed in the East of England region, leading to a groundbreaking reasearch and development sector, and a number of World Class growth clusters.

We provide international trade services to companies looking to access new international customers, suppliers, joint-ventures and strategic alliance.
-------------------------------------------------------
Naše firmy mají bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních produktů a služeb, které jsou hodnoceny zákazníky ve většině obchodních odvětví po celém světě.

Silné vazby mezi průmyslem a akademickou obcí byly vytvořeny ve východním regionu Anglie, což vede k průlomům ve výzkumu, vývoji a rozvoji odvětví a řadě World Class klastrů.

Zajišťujeme mezinárodní obchodní služby pro společnosti, které chtějí nové zahraniční zákazníky, dodavatele, společné podniky a strategické aliance.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Mark Hofman

Trade Adviser

Zpět na seznam