Speciální strojírenská výroba na zakázku / Special engineering manufacture to order

Engineering - manufacture of special equipment for the chemical, pharmaceutical, food and energy industries.
Components of vacuum melting equipment for special materials, vacuum chamber quenching equipment (eg gearbox parts), chamber of plasma surface treatment equipment in vakuum, continuous casting plant, handling systems for the automotive industry, parts of machines and equipment for the aerospace industry, components of vacuum distillation equipment, pressure / vacuum vessels and chambers of austenitic materials, special technological column, custom manufacture of special equipment, pressure vessels and steel structures.
----------------------------------
Strojírenská výroba - výroba speciálních zařízení pro chemický, farmaceutický, potravinářský průmysl a energetiku.
Komponenty vakuových tavících zařízení pro speciální materiály, vakuové komory kalících zařízení (např. pro díly převodovek), komory plazmových zařízení pro povrchovou úpravu ve vakuu, zařízení pro kontinuální lití, manipulační systémy pro automobilový průmysl, součásti strojů a zařízení pro letecký průmysl, komponenty vakuových destilačních zařízení, tlakové/vakuové nádoby a komory z austenitických materiálů, speciální technologické kolony, zakázková výroba speciálních zařízení, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Vacuum chambers, pressure vessels, distillation equipment / Vakuové komory, tlakové nádoby, destilační zařízení

Co nabízíme

The design of the study
Calculations and design of mechanical and electrical parts, Supply of materials, Production of special engineering components and equipment on order, Mechanical and electrical installation, Functional tests and acceptance, Removal and transport, Installation and commissioning
----------------------------------
Projekční studie
Výpočty a konstrukce mech. a elektr. částí, Dodávky materiálů, Výroba specielních strojírenských komponentů a zařízení na zakázku, Mechanická a elektrická montáž, Funkční testy a přejímka, Demontáž a transport, Montáž a uvedení do provozu

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers mainly from heavy industry, energy, chemical industry, pharmaceutical industry, food technology, vacuum technology
----------------------------------
Hledáme zákazníky především z: těžkého průmyslu, energetiky, chemického průmyslu, farmaceutického průmyslu, potravinářských technologií, vakuových technologií

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Welding, machining Pressure vessels, vacuum vessels, vacuum channels Distillation plants, distillation collumns Vacuum coating Melting, vacuum remelti
Svařování, obrábění Tlakové nádoby, vakuové nádoby, vakuové komory Destilační zařízení, destilační kolony Povlakování ve vakuu Tavení, přetavování ve

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Ing. Alexandr Sonntág

Director of Sales and Marketing / Vedoucí obchodu a marketingu
Zpět na seznam