Membrane separation processes, liquid and gas / Membránové separační procesy kapalin a plynů

Research, engineering and technology company whose development is supported by building "membrane Innovation Centre" operates in the field of membrane separation processes and focuses its activities on the transfer of research results into commercial practice. The main fields of activity are membrane separation processes - separation of liquids and gases: electrodialysis (ED); electrodeionization (EDI); electrophoresis (EF); Reverse osmosis (RO); microfiltration (MF); Ultrafiltration (UF); Nanofiltration (NF); Membrane separation of gases. In addition, the company focuses on material research and material laboratory services.
----------------------------------------
Výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, jejíž rozvoj je podpořen vybudováním „MEMBRÁNOVÉHO INOVAČNÍHO CENTRA“ působí v oblasti membránových separačních procesů a svou činnost zaměřuje na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Hlavním oborem činnosti jsou MEMBRÁNOVÉ SEPARAČNÍ PROCESY - SEPARACE KAPALIN A PLYNŮ: elektrodialýza (ED); elektrodeionizace (EDI); elektroforéza (EF); reverzní osmóza (RO); mikrofiltrace (MF); ultrafiltrace (UF); nanofiltrace (NF); membránová separace plynů. Dále se společnost zaměřuje na materiálový výzkum a služby materiálové laboratoře.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Material research, laboratory of material / Materiálový výzkum, materiálová laboratoř

Co nabízíme

We offer a portfolio of services and material analytical laboratories for companies who need to be informed (regular or one-off) on the properties purchased and processed plastics, and composites. In addition, we offer customers the services of plastic pilot plant under which ensures development of new material mixture, granulating tailored to customer requirements and production of film and pipe extrusion. The activities of the laboratory and pilot plant is in line with enterprise-wide quality management system according to ISO 9001 relevant standards (EN, ASTM).
------------------------------------
Nabízíme portfolio služeb materiálové a analytické laboratoře pro firmy, které potřebují být informovány (pravidelně nebo jednorázově) o vlastnostech nakupovaných a zpracovávaných plastů, či kompozitů. Dále zákazníkům nabízíme služby plastikářského poloprovozu v rámci kterého zajišťujeme vývoj nových materiálových směsí, výrobu granulátů na míru dle požadavků zákazníka nebo výrobu fólií a trubek extruzí. Činnost laboratoře a poloprovozu je v souladu s celopodnikovým systémem řízení kvality dle ISO 9001a odpovídajících norem (ČSN EN, ASTM).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for a partner who is engaged in the manufacture and processing of plastics and composites, with a focus on the portfolio of our services in terms of material and analytical laboratories, respectively. Plastics Pilot Plant with problem-solving approaches to key customers.
---------------------------------------
Poptáváme partnera, který se zabývá výrobou a zpracováním plastů a kompozitů, se zájmem o portfolio našich služeb z hlediska materiálové a analytické laboratoře, popř. plastikářského poloprovozu s možnosti řešení problémů zákazníka na klíč.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

composites, plastics, pilot plant, materials research, analytical laboratory, granules
kompozity, plasty, poloprovoz, výzkum materiálů, analytická laboratoř, granuláty

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Gabriela Lencová

Zpět na seznam