Printer, graphic studio, printing production / Tiskárna, grafické studio, tiskařská výroba

Offset and digital printing, graphic and lithographic studio, graphic design printed materials, printing, production, typography, bookbinding press. A wide range of orders for customers from all over the Czech Republic and into the EU according to their individual needs and requirements. You get everything from graphic design to the final book processing. Its position in the market consolidating a broad portfolio of print produced products, high quality and short delivery times.
------------------------------------------
Ofsetová a digitální tiskárna, grafické a litografické studio, grafické návrhy tiskovin, tiskařská výroba, příprava tisku, knihařské zpracování tiskovin. Široká škála zakázek pro zákazníky z celé ČR i do EU dle jejich individuálních potřeb a požadavků. Získáte vše od grafického návrhu až po konečné knižní zpracování. Svoji pozici na trhu upevňujeme širokým portfoliem tisku vyráběného sortimentu, vysokou kvalitou a krátkými dodacími lhůtami.

Number of employees
  • 10-49

Printing services / Tiskařské práce

What we offer

We offer the best printing solution including the final processing. Individual approach to all printing needs. Ask for an appointment with us. Printing costs and compare possibilities of mutual cooperation. Print: leaflets; writing paper, carbonless forms, envelopes; Labels-paper, self-adhesive paper, alu; stationery, promotional material, • block; business cards; views, wishes; brochures, magazines; catalogs; books, brochures, price lists, etc. The printed documents processed further, we can: cutting; folding; extrusion (extrusion molding labels); V1, V2, V3; the bore (diameter 3-8 mm); creasing; perforations; lamination; handmade etc.
---------------------------------
Nabízíme optimální řešení tisku včetně konečného zpracování. Individuálně přistupujeme ke všem požadavkům na tisk. POPTEJTE SI SCHŮZKOU S NÁMI CENU TISKU A POROVNEJTE MOŽNOSTI VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
Tiskneme: příbalové letáky; dopisní papíry, samopropisovací formuláře, dopisní obálky; etikety- papírové, samolepící papírové, alu; tiskopisy, propagační tiskoviny;• bloky; vizitky; pohledy, přání; prospekty, časopisy; katalogy; knihy, brožury, ceníky, atd. Na zpracovaných vytištěných dokumentech dále umíme: řezání; falcování; protlačování (tvarové protlačování etiket); vazba V1, V2, V3; vrtání (průměr 3 - 8 mm); rylování; perforování; laminování; ruční práce

What we are looking for

Trade Intermediary (agent distributor)
New customers for printing
Comprehensive marketing solutions
Promotion service
-------------------------------
Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
Nové zákazníky pro tisk
Komplexní marketingová řešení na míru
Propagace služeb

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

ofsetový a digitální tisk, grafická příprava, firemní tiskoviny, krabičky, letáky, návody, brožury,vizitky, etikety, časopisy, knihy, propagace, tisk
offset and digital printing, graphic design, corporate stationery, boxes, leaflets, manuals, brochures, business cards, labels, magazines, books

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Services

Responsible

Mr Miloš Březina

Chairman of the Board/předseda přestavenstva
back to list