Special Purpose Machines + Distribution of sensors, vision systems, PLCs and HMIs / Účelové stroje+distribuce senzorů, kamer. systémů, PLC a HMS

Founded in 1990 Kvalix Automatika Ltd., has become a competent market player in industrial automation, primarily factory automation.
Our main emphasis is on Development and Production of Special Purpose Machines, while historically we are a well known distributor of sensors for industrial automation, optical inspection (vision) systems and PLCs. The products manufactured by our machine production division serve individual customer requirements. Typically these are equipment used for measurement or inspection, or performing installation operations, ensuring the efficiency and quality of the production of our customers.
----------------------------------------------------------------------------------
Společnost byla založena v roce 1990 Kvalix automatika s.r.o., stala se silným hráčem na trhu v oblasti průmyslové automatizace, především automatizace výroby.
Náš hlavní důraz je kladen na vývoj a výrobu jednoúčelových strojů, zatímco v minulosti jsme dobře známý distributor snímačů pro průmyslovou automatizaci, optické kontrole (vidění) systémy a PLC. Výrobky vyráběné naší strojní výrobní divizí slouží individuálním požadavkům zákazníků. Typicky se jedná o zařízení používané pro měření nebo kontrolu, nebo provádění instalací, zajištění efektivity a kvality výroby našich zákazníků.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Special Purpose Machines / Speciální účelové stroje

Co nabízíme

We are developing and producing special purpose machines, typically used for measurement or inspection, or performing installation operations. Our strength is inspection machines based on optical inspections realized with vision systems and/or 3D scanners. We aim at manufacturing machines meeting the highest quality, technological and safety standards at shortest time. We lay special emphasis on our processes, based on innovative methodology, detailed planning and use of the most advanced software.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Jsme zaměřeni na vývoj a výrobu účelových strojů, typicky používaných pro měření nebo kontrolu, nebo provádění instalačních prací. Naše sílou jsou kontrolní zařízení založené na optických kontrolách realizovaných s kamerovými systémy a / nebo 3D skenery. Zaměřujeme se na výrobu strojů s dodržením nejvyšší kvality, technologických a bezpečnostních norem v co nejkratším čase. Klademe zvláštní důraz na naše procesy, založené na inovativních metodikách, detailním plánováním a využíváním nejmodernějšího softwaru.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

1) Customers from manufacturing industry, especially automotive and related industries, with requests for special purpose machines to ensure efficiency and quality of their production.
2) Engineering/sales companies or individuals with strong sales skills, to be our sales partner/distributor in their country, being able besides sales to provide technical support and eventually taking part also in the definition, planning and commissioning of the machines, using our know-how and technical background.
------------------------------------------------------------------------------------
1) Zákazníky ze zpracovatelského průmyslu, zejména automobilového průmyslu a souvisejících odvětví, požadující účelové stroje pro zajištění efektivity a kvality jejich produkce.
2) Inženýrské / obchodní společnosti nebo jednotlivce se značnými prodejními dovednostmi, kteří by byli našim obchodním partnerem / distributorem ve své zemi, budou moci kromě prodeje poskytovat technickou podporu a účastnit se také definování, plánování a provozu strojů, pomocí našeho know-how a technického zázemí.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

custom machines, special purpose machines, manufacturing, inspection, vision
zakázkové stroje, účelové stroje, výroba, kontrola, vize

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Peter Forro

managing director / generální ředitel

Zpět na seznam