Grant and subsidy consultancy / Grantové a dotační poradenství

Development and updating of development documents (e.g. Development ot the strategy of the Municipality / city / county, marketing strategies)
Implementation and marketing projects in tourism
Making tourism products
Mystery visits - quality assessment
Organisation of conferences, round tables, professional meetings, seminars
The implementation of educational projects (exam preparation courses NSK, development of educational materials)
Advice on further education (analysis, design, evaluation, corporate training strategy)
------------------------------------------------
Zpracování a aktualizace rozvojových dokumentů (např. Strategie rozvoje obce/města/kraje, Marketingová strategie,)
Realizace a marketing projektů v cestovním ruchu
Tvorba produktů cestovního ruchu
Mystery visits - hodnocení kvality
Organizace konferencí, kulatých stolů, odborných setkání, školení, seminářů
Realizace vzdělávacích projektů (Přípravné kurzy ke zkouškám NSK, Tvorba vzdělávacích materiálů)
Poradenství v dalším vzdělávání (Analýzy, koncepce, evaluace,firemní vzdělávací strategie)

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Project management / Projektové řízení

Co nabízíme

Currently provides services in four areas:
Regional Development and subsidies - Need a complex service provisioning?
Tourism and marketing
Continuing professional education
Other services
-------------------------------
V současnosti poskytujeme služby ve čtyřech oblastech:
Regionální rozvoj a dotace - Potřebujete komplexní dotační servis?
Cestovní ruch a marketing
Další profesní vzdělávání
Ostatní služby

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

New customers, clients, municipalities ...
-----------------------------------------
Nové zákazníky, klienty, města, obce...

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

projects, grants, selection, training, consultation
projekty, granty, výběrové řízení, vzdělávání, konzultace

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Mgr. Tomáš Dostál

consultant/konzultant
Zpět na seznam