Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno/Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno came from the Forestry Department, which was established at the university in 1919 and is one of the major institutions of university teaching, research, development and expertise in the areas. The current modern educational process is designed to prepare professionals who subsequently competently operate in different spheres of human activity, in particular those which directly or indirectly related to the landscape, forest and wood interior. The mission of the Faculty is particularly liberal education, scientific research and creative activity in all areas of college life, as well as acting as a cultural and educational institutions in relation to the general public to the landscape, forest, wood and the use of renewable resources, aesthetic taste, safety and security, as well as ethics and management.
-----------------------------------------
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického odboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Současný moderní vzdělávací proces je zaměřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifikovaně působí v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem. Posláním fakulty je zejména svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života a stejně tak působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Faculty of Forestry and Wood Technology Mendel University in Brno / Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně

Co nabízíme

Faculty of Forestry and Wood Technology is one of the major institutions of university teaching, research, development and expertise in the fields of forestry, landscaping, arboriculture, forestry and timber technology, processing and use of wood, furniture and furniture design. We follow the latest trends: funding of projects under the Operational Programmes of the EU; establish cooperation with industry;. intensive cooperation with foreign universities; study in English; activities involving faculty in technological platforms, clusters etc.
-------------------------------------
Lesnická a dřevařská fakulta patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva, nábytkářství a designu nábytku. Sledujeme nejaktuálnější trendy: financování projektů v rámci operačních programů EU; navázání spolupráce s aplikační sférou; intenzivní spolupráce se zahraničními univerzitami; studium v anglickém jazyce; zapojování aktivit fakulty do technologických platforem, klastrů atd.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Establish cooperation with industry (the application area), intensive cooperation with foreign universities, activities involving faculty in technological platforms
-------------------------------------
Navázání spolupráce s aplikační sférou, intenzivní spolupráce se zahraničními univerzitami, zapojování aktivit fakulty do technologických platforem

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

wood, university, forestry, science and research
dřevo, univerzita, lesnictví, věda a výzkum

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Ms Bc. Petra Volejníková

vedoucí projektového oddělení děkanátu
Zpět na seznam