Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Faculty prepares skilled workers in all fields of low-voltage and high-voltage electrical engineering and electronics, communication technology, teleinformatics, biomedical engineering, bioinformatics, robotics, control and measuring equipment, computer equipment, high electrical engineering and electrical, electronic equipment and systems, electrical manufacturing and management.
-------------------------------------
Fakulta připravuje kvalifikované pracovníky ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, teleinformatiky, biomedicínském inženýrství, bioinformatiky, robotiky, řídicí a měřicí techniky, výpočetní techniky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, elektronických zařízení a systémů, elektrotechnické výroby a managementu.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Development and research in electrical engineering / Výzkum a vývoj v oblasti elektrotechniky

Co nabízíme

Complex services in the field of development and research in electrical engineering. We provide support for development of new technologies and products.

Experiences: development of control algorithms of electric propulsion, measurement and reconstruction of digital figures, primary and secondary testing of electrical protection, design and construction of illuminants, designing of transient perfomances in electrical nets, diagnostic of features of photovoltaic panels, - development and research of fuel elements, dielectrical sweep spectroscopy, degrading tests of sealing material, testing of chips, develpment and research of wireless communication systems, development of customer software, design of telemetric systems, design of reticles.
-------------------------------------
Komplexní služby v oblastech výzkumu a vývoje v elektrických oborech. Poskytujeme podporu pro vývoj nových technologií a produktů.

Zkušenosti: vývoj řídících algoritmů elektrických pohonů, měření a rekonstrukce digitálních obrazů, primární a sekundární testování elektrických ochran, návrh a konstrukce svítidel, modelování přechodových jevů v elektrických sítích, diagnostika vlastnosti fotovoltaických panelů, vývoj a výzkum palivových članků, dielektrická relaxační spektroskopie, degradační zkoušky izolačních materiálů atd.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

university, research, development, electrical engineering, communication
univerzita, výzkum, vývoj, elektrotechnika, komunikační technologie

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

vice-dean / proděkan
Zpět na seznam