Custom manufacturing, metal processing, CNC processing of coated sheet / Zákazková výroba, zpracování kovů, CNC zpracování plechů

1 The company is located in central Slovakia
2 Active in the industry as a subcontractor,
joint stock company, 340 employees
3 A. / Precise metal processing including surface treatment
B. / EMS: Electronic Manufacturing Services
Manufacture of printed circuit boards (PCB)
Surface Mount Technology (SMT) assembly of lead components
C. / Final assembly of electronic devices
-------------------------------------
1. Firma sa nachádza na strednom Slovensku
2. Pôsobí v oblasti priemyslu ako subkontraktor,
akciová spoločnosť , 340 zamestnancov
3. A.Presné spracovanie plechov vrátane povrchovej úpravy
B. EMS: Electronic Manufacturing Services
Výroba dosiek plošných spojov (DPS)
Povrchová montáž (SMT) , montáž vývodových súčiastok
C. Finálna montáž elektronických zariadení

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Subcontractor with highly efficient production / Subkontraktor s vysoko efektívnou výrobou

Co nabízíme

Our company offers custom manufacturing of precisely processed powder coated metal parts and assembling according to customer documentation.
At the same time it is possible to extend cooperation by production and assembly of PCB, SMT, or PTO technology.
The aim is to offer highly sophisticated production with more efficient use of resources for the customer.
-------------------------------------
Naša spoločnosť ponúka zákazkovú výrobu presne spracovávaných plechových častí s povrchovou úpravou praškovou farbou a ich kompletáž podľa zákazníckej dokumentácie.
Súčasne je možné uvedenú kooperáciu rozšíriť i o výrobu DPS a jej osadzovanie SMT , alebo vývodovou technológiou.
Cieľom je ponúknuť vysoko sofistikovanú výrobu s efektívnejším využitím zdrojov pre zákazníka než má doposiaľ.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

metal processing, surface mount treatment
zpracování plechů, povrchová montáž

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Ing. Vladimír Nagy

Project manager/Projekt manažer
Zpět na seznam