LOGIO is a leading consulting firm in the field of supply chain management / LOGIO je přední poradenská firma v oblasti řízení dodavatelských řetězců.

LOGIO is a leading consulting firm in the field of supply chain management.
We provide consultancy based on facts and advanced (smart) planning.
LOGIO develops its own tools for optimization and planning processes, material and information flows.
-------------------------------------
LOGIO je přední poradenská firma v oblasti řízení dodavatelských řetězců.
Poskytujeme poradenství založené na faktech a pokročilém (smart) plánování.
LOGIO vyvíjí vlastní nástroje pro optimalizaci a plánování procesů, materiálových a informačních toků.

Počet zaměstnanců
  • 50-249
  1. Profil 1
  2. Profil 2

Effective stock management / Efektivní řizení zásob

Co nabízíme

LOGIO has implemented systems Planning Wizard in a number of companies. It provides a unified platform for quality demand forecast and efficient management of material flows and inventories. It is strongly focused on results and enables businesses to achieve high levels of customer service while minimizing capital tied up in inventory.
-------------------------------------
LOGIO v řadě společností implementovalo systém Planning Wizard. Ten poskytuje jednotnou platformu pro kvalitní předpověď poptávky a efektivní řízení materiálových toků a zásob. Je silně zaměřený na výsledky a umožňuje podnikům dosahovat vysoké úrovně zákaznických služeb při minimalizaci vázaného kapitálu v zásobách.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Typical benefits:
Reduction of capital tied up in inventories - an average of 25%
Reduction of the number of stock-outs - up to 60%
Increase in the availability of products, Elimination of storage lager, Increase of the accuracy of forecasts - up to 45%, Reduction of labor input when creating work orders - up to 45%
-------------------------------------
Typické přínosy:
Snížení vázaného kapitálu v zásobách – průměrně o 25%, snížení počtu stock-outů – až o 60%, zvýšení dostupnosti produktů, eliminace skladových ležáků, zvýšení přesnosti předpovědí – až o 45%, snížení pracnosti tvorby objednávky – až o 45%

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Forecasting, Effective Inventory Management, Demand Planning
předpověď poptávky, efektivní řízení zásob, plánování

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Mr Pavel Kremláček

Account Manager/Správce účtů


Ms Eva Kopáčková

obchodní oddělení

Supply chain management / Řízení dodavatelského řetězce

Co nabízíme

LOGIO offers modern service support in solving optimization and development projects in logistics and production. Our methodology is focused on generating economic benefits for the client = savings, increased productivity. It is our goal to set up a joint project that would bring the fastest possible return.
-------------------------------------
LOGIO nabízí moderní službu podpory při řešení optimalizačních a rozvojových projektů v logistice a výrobě. Naše metodika je orientovaná na generování ekonomických přínosů pro zadavatele = úspory, zvýšení produktivity. Je naší snahou naplánovat společný projekt tak, aby vykazoval co nejrychlejší návratnost.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Solution:
Distribution strategy and transport optimization
Supervision of the implementation of enterprise information systems
Dynamic Simulation of production and logistics
Effective inventory management and demand forecast
Effective maintenance
Logistics premises optimization
Logistics audit
Optimization of handling equipment
Optimization of storage arrangements
Process analysis and optimization
Inventory management of spare parts
The strategy of logistics and supply chain
-------------------------------------
Řešení:
Distribuční strategie a optimalizace dopravy
Dozor implementací podnikových informačních systémů
Dynamická simulace výroby a logistiky
Efektivní řízení zásob a předpověď poptávky
Efektivní údržba
Logistická optimalizace areálů
Logistický audit
Optimalizace manipulační techniky
Optimalizace uspořádání skladů
Procesní analýza a optimalizace
Řízení zásob náhradních dílů
Strategie logistiky a dodavatelský řetězec

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Suply Chain Management, Logistic Optimization, Effective Inventory Management, Forecasting and Demand Planning
Strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců, Optimalizace, Efektivní řízení zásob a předpověď poptávky

Hledaná spolupráce

  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Mr Pavel Kremláček

Account Manager/Správce účtů

Zpět na seznam