Educational, scientific, research, development and other creative activities / Vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti

The mission of the Faculty of Business and Management is to educate economists and managers in accredited study programmes and in life-long programmes.With its research orientation it endeavours to enhance the knowledge and cultivate the entrepreneur sphere and thus fulfil the creed of the faculty – Prosperity and Humanity.
-------------------------------------
Posláním Fakulty podnikatelské je vychovávat ekonomy a manažery v akreditovaných studijních programech a programech CŽV. Svým výzkumným zaměřením chce přispívat k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry a naplňovat tak krédo Fakulty podnikatelské – Prosperita a lidskost.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Economic, legal consultation, analysis and evaluation / Ekonomické, právní konzultace, analýzy a hodnocení

Co nabízíme

We offer consulting, analysis and evaluation in economic, law, communication, proceduroal and informational affairs.
We organize open expert workshops on actual topics. Education in the framework of the existing programmes, educational specialized seminars according to companies’ needs.
-------------------------------------
Nabízíme konzultace, analýzy a hodnocení v ekonomických, právních, komunikačních, procesních a informačních záležitostech.
Zajištění a organizaci otevřených odborných seminářů na aktuální témata. Vzdělávání v rámci existujících programů, vzdělávací specializované semináře i na základě konkrétní poptávky firem.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

univerzita, konzultace, analýzy, hodnocení
university, consultation, analysis, evaluation

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

vice-chancellor / prorektor
Zpět na seznam