Terciary education / Terciární vzdělávání

We are a scientific and educational institution profiling in environmental and socio-economic development of the regions of local, national and international dimensions, including specialization in the area and problems of developing countries. Comprehensively educated professionals are prepared for business, commercial and manufacturing sector, state and public administration, tertiary and non-profit area, national and EU institutions and other international relations.
-------------------------------------
Jsme vědecko-pedagogickou institucí s profilací v odbornostech socioekonomického a environmentálního rozvoje regionů územních, národních i mezinárodních dimenzí, včetně specializací pro oblasti a problematiku rozvojových zemí.
Připravujeme komplexně vzdělané odborníky pro podnikatelskou, obchodní a výrobní sféru, státní a veřejnou správu, terciární i neziskovou oblast, v institucích národních, EU a dalších mezinárodních vztahů.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Regional Development and International territorial Relationships / Regionální rozvoj a mezinárodní teritoriální vztahy

Co nabízíme

1. in the socio-economic and environmental development of the regions
- scientific cooperation background for solving problems and analytical studies and projects
- student specific expertises for professional business interships, work experience and assistance
- solution bachelor´s and master´s theses for professional and management sector
- co-organization of professional institutional contacts in the issues
- classification of companies into the selection portal of top graduates of the faculty
- professional consulting activities of the faculty
- company presentations in pedagogical and scientific environment of the faculty
2. in the field of international territorial relations
- cooperative base in third world countries - Peru, Chile, Nicaragua, South Africa, Ghana, Zambia, Thailand
- solving case studies and projects in the countries
- professionally and linguistically equipped students for the promo, traineeships and assistance
- solution bachelor and master theses in company interests in the countries
- co-organization of professional contacts in the countries
- professional consulting activities faculty in relation to developing countries
- presentation of companies in the international environment of the faculty
Examples provided by our expertise and products:
- Financial analysis of companies and firms
- Financial analysis in the field of agriculture and forestry
- Economics and accounting analysis of companies
- Setting the value of the company
- Quality of life in the regions (municipalities, micro-regions)
- Evaluation of the economic performance of regions
- Demographic Studies
- The study of the environment of the village, the region
- Setting the environmental damage to ecosystems
- Study of revitalization and reclamation of land
-------------------------------------
1. V oblasti socioekonomického a environmentálního rozvoje regionů
- vědecké kooperační zázemí pro řešení analytických a problémových studií a projektů
- studenty specifických odborností pro odborné podnikové stáže, praxe a asistence
- řešení bakalářských a diplomových prací pro odbornou a manažerskou sféru
- spoluorganizaci odborných institucionálních kontaktů v problematice
- zařazení firem do portálu výběru špičkových absolventů fakulty
- odbornou poradenskou činnost fakulty
- prezentace firem v pedagogickém a vědeckém prostředí fakulty
2. V oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů
- kooperační zázemí v zemích třetího světa – Peru, Chile, Nikaragua, JAR, Ghana, Zambie, Thajsko
- řešení případových studií a projektů v daných zemích
- odborně a jazykově vybavené studenty pro promo, odborné stáže a asistence
- řešení bakalářských a diplomových prací ve firemních zájmech v daných zemích
- spoluorganizaci odborných kontaktů v daných zemích
- odbornou poradenskou činnost fakulty ve vazbě na rozvojové země
- prezentace firem v mezinárodním prostředí fakulty
Příklady námi poskytovaných odborností a produktů:
- Finanční analýzy podniků a firem
- Finanční analýzy v oblasti zemědělství a lesnictví
- Ekonomicko-účetní analýzy podniků
- Stanovení hodnoty firmy
- Hodnocení kvality života v regionech (obce, mikroregiony)
- Hodnocení ekonomické výkonnosti regionů
- Demografické studie
- Studie kvality životního prostředí obce, regionu
- Stanovení ekologické újmy na ekosystémech
- Studie revitalizací a rekultivací krajiny
- Studie krajinného rázu a integrovaného využití území

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies, institutions, partners for:
- scientific and professional faculty involvement in creative, business and management sector
- professional and practical cooperation in the pedagogical process
- participation in the creative work of students (bachelor´s and master´s theses)
- application of specialized graduates in the operating sphere
- cooperation at regional, national and international presentations
-------------------------------------
Společnosti, instituce, partnery pro :
- vědecké a odborné zapojení fakulty do tvůrčí, podnikové a manažerské sféry
- odbornou a praktickou součinnost v pedagogickém procesu
- zapojení do tvůrčích studentských prací (bakalářské a diplomové práce)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Science, Research, Practices, Education
věda, výzkum, praxe, vzdělávání

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr prof. Ing. CSc. Ilja Vyskot

Zpět na seznam