Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

The priority of the faculty is to ensure education in the branches of mechanical engineering, where FME closely cooperates with other BUT faculties, as well as faculties of Masaryk University in Brno. Besides traditional engineering and technological branches, intensive progress has been made in applied sciences and interdisciplinary studies - material, mathematical, process and physical engineering, mechatronics, industrial design, etc. Some traditional branches of mechanical engineering have significantly changed recently as well.
-------------------------------------
Základním cílem fakulty je vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru a některé tradiční strojírenské obory se během krátké doby výrazně změnily.

Počet zaměstnanců
 • více než 250
 1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3
 4. Profil 4
 5. Profil 5
 6. Profil 6

Education, science and research / Vzdělávání, věda a výzkum

Co nabízíme

We offer the possibility of cooperation in science and research, and co-administration of research projects and education / training or retraining activities. In the context of various oriented and funded cooperation can be available the facilities of our laboratory. Various measurements we are able to perform even the customers and to various professional activities we can also included our students whose skills and interest in working so the company can verify in the course of their studies.
---------------------------------------
Nabízíme možnost spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, společné podávání a řešení projektů i vzdělávací/školicí nebo rekvalifikační činnosti. V rámci různě orientovaných a financovaných spoluprací je možno využít vybavení našich laboratoří. Různá měření jsme schopni provádět i u zákazníků a do různých odborných činností rádi zapojíme i naše studenty, jejichž schopnosti a pracovní zájem si tak ve firmě můžete ověřit již v průběhu jejich studia.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners in the field of science and research, who are interested in working with a technically oriented high school. We are looking for suitable topics for bachelor's, master's and doctoral theses that are directly linked to the current challenges / problems solved in engineering companies. We welcome the opportunity to student field trips and internships in manufacturing enterprises as well as research on domestic or workplace.
--------------------------------
Hledáme partnery v oblasti vědy a výzkumu, kteří mají zájem spolupracovat s technicky orientovanou vysokou školou. Hledáme vhodná témata bakalářských, diplomových a doktorských prací, které by byly přímo provázány na aktuální úkoly/problémy řešené ve strojírenských firmách. Uvítáme možnost studentských exkurzí a stáží do výrobních podniků i na výzkumná domácí nebo zahraniční pracoviště.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

tertiary education, research, development, professional expertise
terciární vzdělávání, výzkum, vývoj, odborné expertízy

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Ms Ing. Hana Petrušková

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů

Engine noise testing room / Motorová hluková zkušebna

Co nabízíme

Engine noise testing room based on a fully anechoic room with powerful ventilation is equipped with an active electric dynamometer, which allows braking or motored mode of devices with power up to 100 kW. Furthermore, the testing room is equipped with modern vibroacoustic technology and is designed primarily for the determination of the main vibroacoustic parameters of rotating machines.
----------------------------------------
Motorová hluková zkušebna na bázi plně bezdozvukové místnosti s výkonnou ventilací je vybavena aktivním elektrickým dynamometrem umožňujícím brzdit nebo protáčet zařízení do 100 kW. Zkušebna je vybavena moderní vibroakustickou technikou a je navržena především pro stanovení hlavních vibroakustických parametrů rotačních strojů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

NETME Centre – Division of Aircraft and Automotive Technology is interested in long-term cooperation in research and development of transport technologies beginning with research of perspective future technologies up to application of existing technologies.
--------------------------------
NETME Centrum – Divize letecké a automobilní techniky má zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje dopravních prostředků počínaje výzkumem budoucích perspektivních technologií po aplikaci technologií stávajících.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Transport technologies, perspective technologies, vibration, noise, mechanical losses
Dopravní prostředky, perspektivní technologie, vibrace, hluk, mechanické ztráty

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Hana Petrušková

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů

Welding and heat treatment by means of electron beam / Svařování a tepelné zpracování s pomocí elektronového svazku

Co nabízíme

We offer possibility of using a machine for welding and surface heat treatment by means of electron beam, type PROBEAM K26. PROBEAM is a universal vacuum chamber with numerically controlled multiple-axis positioning mechanism and an electron gun allowing either horizontal or vertical welding. The device is capable of both common welding (steels) and welding of reactive metals (titanium, zirconium), including a fabrication of heterogeneous welds of normally non-weldable metals. On top of that, the device enables surface heat treatment of materials, quenching by internal heat transfer, surface melting, alloying of the surface layer and creating additional surface layers from common and special materials. The device is of industry size - chamber volume of 2.6 m3, load capacity of 500 kg.
----------------------------------------
Nabízíme možnost využití stroje pro svařování a povrchové tepelné zpracování s pomocí elektronového svazku PROBEAM K26. PROBEAM K26 je univerzální vakuová komora s víceosým numericky řízeným polohovacím systémem, s elektronovým dělem umožňujícím horizontální i vertikální svařování. V možnostech zařízení je svařování běžných (oceli) i reaktivních (titan, zirkon) kovů, včetně svařování dvojic materiálů jinak nesvařitelných (heterogenní svary). Dále zařízení umožňuje tepelné zpracování povrchu včetně kalení vnitřním odvodem tepla, přetavování povrchu, legování povrchové vrstvy a vytváření návarů z běžných i speciálních materiálů. Zařízení má průmyslovou velikost – objem komory 2.6 m3, nosnost stolu 500 kg.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

NETME Centre – Division of Advanced Metallic Materials is interested in long-term cooperation in research and development in the field of advanced metallic materials, electron beam-based technologies, formulation of protective thermal barriers etc.
--------------------------------
NETME Centrum – Divize progresivních kovových materiálů má zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pokrokových kovových materiálů, technologií s využitím elektronového paprsku, příprava ochranných tepelných bariér apod.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Welding, surface heat treatment, quenching, surface melting, means of electron beam
Svařování, povrchové tepelné zpracování, kalení, přetavování povrchu, elektronové svazky

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Hana Petrušková

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů

Three-wall virtual CAVE and Mobile stereoscopic wall / Třístěnná virtual CAVE a Mobilní stereoskopická stěna

Co nabízíme

We offer possibility of applied research with using of a mobile stereoscopic wall and a three-wall virtual CAVE for better projective possibilities. Both devices are suitable for prototyping and development phase of products, they assist with design, provide a risk analysis, ergonomic studies, testing of installation and collision conditions. The mobile stereoscopic wall is easy to transport in a wagon car. Input data are necessary for visualization – 3D data (for example from Inventor) are ideal. References: EST Stage Technology, a.s. – Mariinsky Theatre 2, St. Petersburg; TOS Kuřim, TOS Hulín – risk analysis.
----------------------------------------
Nabízíme možnost výzkumné práce s využitím mobilní stereoskopické stěny a třístěnné virtual CAVE pro lepší možnosti zobrazení. Oboje zařízení jsou vhodné pro prototypovou a vývojovou fázi produktu, pomáhají s návrhem, poskytují analýzu rizik, ergonomické studie, testování montáže a kolizní stavy. Mobilní stereoskopická stěna je snadno složitelná a přepravitelná v osobním automobilu typu kombi. Pro vizualizaci jsou nezbytná vstupní objemová data z programu, jako je Inventor nebo jemu podobné. Reference: EST Stage Technology, a.s. – Druhá scéna Marinského divadla, St. Petersburg; TOS Kuřim, TOS Hulín – analýza rizik.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

NETME Centre – Division of Mechatronics is interested in long-term cooperation in research and development in the field of intelligent electromechanical systems.
--------------------------------
NETME Centrum – Divize mechatroniky má zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje inteligentních elektromechanických soustav.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Virtual reality, stereoscopic wall, 3D projection, risk analysis, ergonomic studies
Virtuální realita, stereoskopická stěna, 3D projekce, analýza rizik, ergonomické studie

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Hana Petrušková

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů

Environmental chamber / Klimatická komora

Co nabízíme

Environmental chamber provides expanded range for temperature and humidity and it allows their long term simulation, implementation of previously prepared cycles and remote PC monitoring. It is possible to test cars, photovoltaic panels, construction materials, etc. Temperature range can be from -40 to 85 °C. The tests are focused on temperature and humidity resistance of the materials and allow adjustment according to obtained analysis.
----------------------------------------
Klimatická komora slouží pro simulaci teploty a vlhkosti provozního prostředí, které dokáže dlouhodobě udržovat. Je možné provádět předem připravené teplotní a vlhkostní cykly a vzdáleně monitorovat průběh zkoušek. Lze testovat auta, fotovoltaické panely, stavební materiál, atd. Teplotní pole může být od -40 do 85 °C. Testy jsou zaměřeny na teplotní a vlhkostní odolnost materiálu a dovolují úpravu podle analýzy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

NETME Centre – Division of Power, Process and Environmental Engineering is interested in long-term cooperation in research and development in the field of environmental protection and technological solutions in energy production and process engineering.
--------------------------------
NETME Centrum – Divize energetiky, procesů a ekologie má zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje koncepční energetiky, energetických zařízení, procesních technologií a ochrany životního prostředí.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Environmental chamber, temperature range, humidity range
Klimatická komora, teplotní rozsah, vlhkostní rozsah

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Hana Petrušková

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů

Rapid Prototyping

Co nabízíme

Rapid Prototyping SLM 280 HL is a device using selective laser melting technology. This enables the production of unique parts, prototypes and test samples with complicated geometry and internal structure, which are difficult to produce by conventional technologies. The process produces homogeneous metal parts directly from the 3D CAD data. SLM 280 HL uses metallic materials as stainless steel, titanium alloys and aluminum alloys.
References: Honeywell – development of new products and prototype testing, L.K. Engineering (Brno) - optimization and design of components for space industry.
----------------------------------------
Rapid prototyping SLM 280 HL je zařízení užívající technologii Selective laser melting, která umožňuje výrobu unikátních dílů, prototypů a testovacích vzorků s komplikovanou geometrií nebo vnitřní strukturou, jež jsou obtížně vyrobitelné konvenčními technologiemi. Proces produkuje homogenní kovové díly přímo na základě 3D CAD dat. SLM 280 HL používá kovové materiály jako nerezovou ocel, slitiny titanu a slitiny hliníku. Reference: Honeywell – vývoj nových produktů a testování prototypů, L.K. Engineering (Brno) – optimalizace a návrh součástí do vesmíru.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

NETME Centre – Division of Virtual Machine Design and Testing is interested in long-term cooperation in the field of computational simulation of continuum mechanics, fracture mechanics, tribology and technical diagnostics. Further it is cooperation in development and design, engineering analysis, prototyping, optical diagnostics and digitization and testing of mechanical systems and materials.
--------------------------------
NETME Centrum – Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví má zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti výpočtové simulace náročných problémů mechaniky kontinua, lomové mechaniky, tribologie a technické diagnostiky. Dále pak spolupráci při vývoji a konstrukci, inženýrské analýzy, výroby prototypů, optické diagnostiky a digitalizace a testování strojních soustav materiálů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Rapid prototyping, metallic materials, prototype producing
Rapid prototyping, kovové materiály, výroba prototypů

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Hana Petrušková

Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů
Zpět na seznam