Terciary education / Terciární vzdělávání

The Faculty of Business and Economics (FBE) is the biggest faculty of the Mendel University in Brno. In last four years the faculty was rated by Hospodářské noviny as the best Faculty of Economics in Moravia. In addition to classical economics education PEF also offers computer science and informatics field of study at the bachelor's, master's and doctoral degree level. Up to 98 % of graduates find work in their home immediately after graduation. The most often they succeed in the financial sector, in management and trade, public administration and in European institutions, but also as information engineers and designers of information systems.
---------------------------------------------------------------
Provozně ekonomická fakulta (PEF) je největší fakultou Mendelovy univerzity v Brně. V posledních čtyřech letech byla Hospodářskými novinami vyhodnocena jako nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Kromě klasického ekonomického vzdělání nabízí PEF rovněž informatické obory, a to v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Až 98 % absolventů si najde práci ve svém bydlišti bezprostředně po promoci. Nejčastěji se uplatňují ve finančním sektoru, v oblasti managementu a obchodu, ve veřejné správě a evropských institucích, ale také jako informační inženýři a projektanti informačních systémů.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Possibilities of cooperation / Možnosti spolupráce

Co nabízíme

Currently the faculty cooperates with the private sector and would like to make new contacts with other companies and public institutions. Our students can within the practice, thesis and projects offer a wide range of services from processing financial analysis through evaluation of investment efficiency to assess the suitability of loans, leases and other forms of company financing. In addition, it is possible to arrange a company presentation at the faculty through the JobFair or through the meeting of company and faculty representatives within the Business Day. According to the focus and needs of the company, it is possible to establish professional cooperation with various departments - Economics, Business Economics, Management, Statistics and Operation Analysis, Accounting and Taxes, Marketing and Trade, Finance, Law and Social Sciences and Informatics.
-----------------------------------------------
V současnosti spolupracujeme se soukromým sektorem a rádi bychom navázali nové kontakty s dalšími společnostmi a veřejnými institucemi. Naši studenti mohou v rámci praxí i závěrečných prací nabídnout širokou škálu služeb od zpracování finančních analýz přes hodnocení efektivnosti investic až po posouzení vhodnosti úvěrů, leasingů a jiných forem financování podniku. Kromě toho je možné zařídit prezentaci společnosti na fakultě prostřednictvím veletrhu pracovních příležitostí Jobfair nebo na setkání akademiků se zástupci firem v rámci Business Day. Podle zaměření a potřeb firmy lze navázat odbornou spolupráci s jednotlivými ústavy – Ekonomie, Podniková ekonomika, Management, Statistika a operační výzkum, Účetnictví a daně, Marketing a obchod, Finance, Právo a humanitní vědy a Informatika.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We welcome the possibility of cooperation with the private and public sectors, which would be mutually beneficial. We are interested in particular in the possibility of involvement of current students in the practice and internships, as well as in the ability to handle real projects. We would also like to involve company representatives in teaching and presentation of interesting topics in the classroom.
The specific forms of cooperation can be found in the information brochure on the faculty website.
-------------------------------------------------------------------
Uvítáme možnost spolupráce se soukromým i veřejným sektorem, která bude oboustranně výhodná. Zajímáme se zejména o možnost zapojení stávajících studentů do systému praxí a stáží a rovněž o možnost zpracovávat reálné projekty. Přínosné je pro nás také vystoupení lidí z praxe přímo ve výuce.
Konkrétní formy spolupráce naleznete v informační brožuře na webových stránkách fakulty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

cooperation, private and public sector, university, student internships, thesis
spolupráce, soukromý a veřejný sektor, univerzita, stáže, diplomové práce

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Ms doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Head of Department / Vedoucí ústavu

Ms Mgr. Petra Kuklová

-
Zpět na seznam