Consultancy for facilitation of trade & investment opportunities between the UK & CEE / Poradenství pro usnadnění obchodu a investičních příležitostí

Alfran UK Ltd is based in the UK & was founded in 1996. Our main service is to facilite international business development between the UK & CEE (Central & Eastern Europe) by inward and outward trade missions/study visits, event organization in CEE & UK, consultancy services to CEE companies looking to do business or invest in the UK. Targeting both public & private sectors, partnerships with CEE management consultancies + International trade training.
----------------------------------

Společnost Alfran UK Ltd sídlí ve Spojeném království a byla založena v roce 1996. Naší hlavní službou je usnadnit mezinárodní rozvoj podnikání mezi Spojeným královstvím a střední a východní Evropou prostřednictvím příchozích a odchozích obchodních misí / studijních návštěv, organizací akcí ve střední a východní Evropě a Velké Británii, poradenské služby pro středo- a východoevropské společnosti, které chtějí podnikat nebo investovat v UK. Cílíme jak na veřejný, tak soukromý sektor, partnerství se středo- a východoevropskými poradenskými firmami pro management+ mezinárodní školení pro obchod.

Počet zaměstnanců
 • 1-9

International business development consultancy / Poradenství pro mez. rozvoj podnikání

Co nabízíme

Organisation of inward & outward trade missions/study visits/representation at exhibitions. - Organisation of international seminars/workshops. - International consultancy - research, business matching, communication, cultural training. - Working with partners on EU funded programmes
-----------------------------------------------------------------------------------
Organizace příchozích a odchozích obchodních misí / studijních návštěv / zastoupení na výstavách. - Organizace mezinárodních seminářů / workshopů. - Mezinárodní poradenství - výzkum, vyhledávání obchodních partnerů, komunikace, kulturní vzdělávání. - Spolupráce s partnery na programech financovaných EU.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

1. Private sector companies in Central & Eastern Europe to help to develop trade & investment opportunities in the UK - any sector
2. Public sector organisations - municipalities, government bodies, inward investment organisations, Trade Associations, Chambers of Commerce - to help to develop study visits/trade missions to the UK, organize business matching, marketing research
3. Seeking partnerships with Management Consultancies in CEE markets for EU funded projects in international capacity building
-----------------------------------------------------------------------------------
1. společnostmi soukromého sektoru ve střední a východní Evropě, pomoci rozvíjet jejich obchodní a investiční příležitosti ve Velké Británii - každý sektor
2. organizacemi veřejného sektoru - obce, státní orgány, organizace pro příliv investic, obchodní asociace, hospodářské komory - které mají pomoci při rozvoji studijních návštěv / obchodních misí do Velké Británie, organizovat obchodní schůzky, marketingový výzkum
3. hledáme partnerství s poradenskými firmami na trzích střední a východní Evropy pro projekty financované EU v rámci mezinárodního budování kapacit

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

International, Consultancy, Seminars, Training
mezinárodní, poradenství, semináře, trénink

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Target Countries

 • Croatia
 • Czech Republic
 • Hungary
 • Kazakhstan
 • Kosovo, Republic of
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lithuania
 • Macedonia
 • Moldova, Republic of
 • Montenegro
 • Poland
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Ukraine

Zástupce

Ms Joanna Lavan

Director
Zpět na seznam