Construction of gas and pressure equipment / Konstrukce plynových a tlakových zařízení

We specialize not only the standard, but also on customer solutions and design in the production, supply, control and measurement of pressure gases (air, technical gases). Our staff has extensive experience with service and repairs compressor units of all major brands. We are partner of brands Lenhardt & Wagner, MSA-Auer and others.
-------------------------------------
Specializujeme se nejen na standardní, ale také na zákaznická řešení a konstrukce v oblasti výroby, dodávky, regulace a měření tlakových plynů (vzduch, technické plyny). Naši zaměstnanci mají rozsáhlé zkušenosti se servisem a opravami kompresorových jednotek všech hlavních značek. Jsme partnerem značek Lenhardt & Wagner, MSA-Auer a dalších.

Počet zaměstnanců
 • 1-9

All right even under pressure / V pohodě i pod tlakem

Co nabízíme

Our company manufactures specialized machinery and measuring equipment and also provides complex services in breathing apparatus (including diving) and chemical protective suits and others. We provide design and implementation of distribution gas pressures up to 1000 bar and construction of special measuring equipment. We are dedicated to service and also supply respirators, protective suits, lifting bags, hyperbaric chambers and other components used in industrial, military and civilian service.
-------------------------------------
Naše firma vyrábí specializované stroje a měřící zařízení, poskytuje rovněž komplexní služby v oblasti dýchacích přístrojů (i potápěčských) a ochranných protichemických a dalších obleků. Provádíme návrhy a realizace rozvodů plynů až do tlaků 1000 bar a konstrukci speciálních měřících zařízení. Věnujeme se rovněž servisu a dodávkám dýchacích přístrojů, ochranných obleků, zdvihacích vaků, barokomor a dalších zařízení používaných v průmyslu, armádě i civilní službě. Jak společnost, tak zaměstnanci jsou držiteli všech osvědčení nutných pro montáž a revize plynových a tlakových zařízení jak pro civilní, tak pro armádní sektor.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers in the public safety, industrial and medical research facilities. We provide complete audit of the technical equipment, minimize maintenance costs (TCO), and if appropriate, an equipment and employees in accordance with the current legislation.
-------------------------------------
Zákazníky z oblasti public safety, průmyslu, výzkumných zařízení a medicíny. Nabízíme provedení kompletního auditu dotčených technických zařízení, minimalizaci nákladů na údržbu (TCO) a v případě potřeby uvedení zařízení a zaměstnanců do souladu s aktuální legislativou.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

pressure, compressor, breathing apparatus, chemical suit, proof, service, tank, air, oxygen, helium
tlak, kompresor, dýchací přístroj, ochranný oblek, revize, servis, tlakové nádoby, vzduch, kyslík, helium

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Target Countries

 • Czech Republic
 • Poland
 • Slovakia

Zástupce

Mr Jaroslav Nesvadba

Executive director / Jednatel
Zpět na seznam